Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Taximetrist in Timisoara

 
 

Legea nr.38 din 28 Ianuarie 2003

EMITENT:
PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003

Data intrarii in vigoare : 28/04/2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1 Dispoziţii generale

ART. 1

Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere.

ART. 2

Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi şi a transportului de persoane în regim de închiriere asigura realizarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor, taximetristilor şi operatorilor de transport.

ART. 3

(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe baza de bon client, în regim de taxi, şi pe baza de contract, în regim de închiriere.

(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe baza de bon client.

(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat.

(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate şi de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.

ART. 4

(1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public şi se afla sub autoritatea administraţiilor publice locale.

(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice şi se afla sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Autoritatea Rutiera Romana.

ART. 5

(1) Costul transporturilor de persoane şi bunuri în regim de taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursă şi/sau timpul de stationare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adauga, după caz, şi alte tarife.

(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determina prin aplicarea tarifului pe distanta şi/sau timpul, după caz, cat autovehiculul se afla la dispoziţia clientului, conform contractului.

ART. 6

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicaţii privind costul prestaţiei efectuate pana la momentul respectiv şi în mod continuu poziţia de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat şi indica permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie sa fie dotat cu o memorie electronica fiscală care sa asigure înregistrarea, controlul activităţii şi veniturilor realizate şi sa poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul executa plata prestaţiei respective;

d) cheie electronica - cheie dotată cu memorie electronica, folosită pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;

e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se executa transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia, intreaga contravaloare a prestaţiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;

f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic şi transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-recepţie către taximetrist;

g) cursa - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul imbarcarii sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;

h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale şi, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;

i) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lampi care indica poziţia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului şi care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;

j) loc de asteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru stationarea taxiurilor în asteptare în poziţia "Liber";

k) memoria electronica fiscală - componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate;

l) operator de transport taxi - persoana juridică romana care deţine în condiţiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat, în condiţiile art. 9;

m) operator de transport în regim de închiriere - persoana juridică romana autorizata conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare;

n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnica, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetristi;

o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronica fiscală;

p) sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operaţiuni privilegiate;

r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de pana la 3,5 tone capacitate maxima totală autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenţei de execuţie pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

s) taximetru - componenta a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul şi distanta parcursă şi care calculează automat sumele datorate de client;

t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional sa efectueze transport în regim de taxi;

u) taximetrist independent - persoana fizica autorizata conform legii, care desfăşoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condiţiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiaşi tratament ca şi operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sancţionarea şi respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege;

v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alţi angajaţi ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afisaj client o data cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare Liber în poziţia de operare Ocupat;

x) tarif de stationare - tarif exprimat în lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziţia unui client, pe baza de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestaţiei contractate pe baza de documente, conform legii;

z) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

CAP. 2 Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere

SECŢIUNEA 1

Autorizarea transportului în regim de taxi

ART. 7

Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populaţie, de regula, în interiorul unei localităţi, numai pe baza autorizaţiei pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi.

ART. 8

Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.

ART. 9

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea, îşi are sediul sau o filiala, după caz, pe baza unei documentaţii minime, care trebuie sa conţină următoarele:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizaţia eliberata taximetristului independent, potrivit legii;

b) copie de pe licenta de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, după caz, eliberata sau vizata de agenţia Autorităţii Rutiere Romane din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz. Licenta de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleaşi condiţii în care Autoritatea Rutiera Romana o acorda în transportul public local de călători, conform legii. Taximetristii independenţi vor primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, în condiţiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţiile Autorităţii Rutiere Romane, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum şi a cazierului judiciar;

c) copiile licenţelor de execuţie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licenţe eliberate de agenţia Autorităţii Rutiere Romane din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, pe baza licenţei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenţei taxi, după caz. Licenta de execuţie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în judeţul pentru care este valabilă licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de execuţie pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:

- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;

- copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului;

- talonul anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnica valabilă;

- asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a taximetristilor independenţi;

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

- dovada plăţii taxei către Autoritatea Rutiera Romana;

d) dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum şi ca aceştia deţin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţia Autorităţii Rutiere Romane.

ART. 10

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberata operatorului de transport sau taximetristului independent este unica. Pe baza acesteia, autoritatea administraţiei publice locale poate elibera câte o autorizaţie taxi permanenta sau sezoniera, după caz, pentru fiecare licenta de execuţie pe vehicul detinuta, care conţine şi numărul de ordine atribuit.

ART. 11

Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum şi autorizaţia taxi au valabilitatea egala cu cea a licenţei de transport, respectiv cu licenta de execuţie pe vehicul, după caz.

ART. 12

(1) Autorizaţia se primeşte sub rezerva prezentării la emitent, pana la începerea activităţii, a dovezii deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului în ceea ce priveşte integritatea lor fizica sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii.

(2) Prezentarea dovezii conditioneaza începerea activităţii şi, în aceste condiţii, dacă termenul depăşeşte doua luni de la data emiterii autorizaţiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.

ART. 13

În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) modul de desfăşurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);

c) programele de lucru obligatorii;

d) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

e) locurile de asteptare sau de stationare a taxiurilor;

f) obligaţiile operatorilor de transport şi ale taximetristilor independenţi privind desfăşurarea serviciului de interes public;

g) controlul activităţii taxiurilor pe traseu;

h) taxele şi impozitele locale ce se impun;

i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de asteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise.

ART. 14

(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionata în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.

(2) Autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti vor limita numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere după următoarele criterii:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea şi oferta permanenta şi sezoniera;

e) gradul de aglomeratie în trafic şi altele.

(3) Numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor.

(4) După acordarea numărului maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere stabilit, autoritatea administraţiei publice locale, respectiv a municipiului Bucureşti, nu va mai elibera nici o autorizaţie taxi decât în condiţia vacantarii uneia dintre acestea.

(5) Distribuirea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport şi pentru grupa taximetristilor independenţi se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale. Distribuirea autorizaţiilor taxi pentru taximetristii independenţi se va realiza în proporţie de o treime din numărul total al autorizaţiilor taxi permanente, aceasta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetristilor independenţi, autoritatea administraţiei publice locale va proceda, după caz, astfel:

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizaţiile taxi permanente din cota taximetristilor independenţi, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia;

b) taximetristilor independenţi li se vor oferi autorizaţii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia.

(7) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizaţii stabilit pentru grupa respectiva, autoritatea administraţiei publice locale va organiza licitaţie publica pentru oferirea numărului de autorizaţii stabilit. O autorizaţie taxi permanenta se acorda operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durata de 5 ani, timp în care acesta poate deţine autorizaţia, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În condiţiile alin. (6), în care cererea de autorizaţii taxi permanente a unei grupe este mai mica decât numărul de autorizaţii repartizate grupei, autorizaţiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanţilor celeilalte grupe prin licitaţie publica, pentru o durata de un an, perioada după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administraţiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizaţiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva.

(10) Autorizaţiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenţi autorizaţi.

(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunţa sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizaţiile taxi, autoritatea administraţiei publice locale o va oferi solicitanţilor îndreptăţiţi, incluşi în listele de asteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).

(12) În condiţiile în care posesorul autorizaţiei taxi permanente înlocuieşte din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizaţia taxi rămâne valabilă.

ART. 15

(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o persoana juridică romana sau de către un operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licenţei de execuţie eliberate de Autoritatea Rutiera Romana, pe baza următoarelor documente:

a) dovada ca operatorul deţine baza tehnico-materială necesară, respectiv sediul, dotarea şi frecventa radio protejata pentru operatorii de transport şi taximetristii independenţi deserviti;

b) autorizaţia pentru reţeaua de comunicaţii independente eliberata de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei;

c) dovada existenţei contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toţi operatorii de transport şi taximetristii independenţi deserviti;

d) lista statiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport şi a taximetristilor independenţi deserviti, cu seriile şi codurile de apel ale acestora;

e) documentele solicitate de agenţiile Autorităţii Rutiere Romane în legatura cu persoana desemnată sa conducă activitatea de dispecerat;

f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agenţiile Autorităţii Rutiere Romane.

(2) Operatorul dispecer deţine un registru cu evidenta stricta a statiilor radio de emisie-recepţie din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare şi durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a acestora.

ART. 16

Licenta de execuţie pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu staţii radio a căror provenienta legală nu poate fi dovedită;

b) dispeceratul deserveste operatori de transport în regim de taxi sau taximetristi independenţi, neautorizati;

c) dispeceratul deserveste autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă folosirea statiilor radio de emisie-recepţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Executarea transporturilor în regim de taxi

ART. 17

Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.

ART. 18

În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:

a) de regula, în interiorul localităţii de autorizare, în trafic local;

b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului;

c) ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zona administrativ-teritorială limitrofa cu una din frontiere şi alte localităţi similare de peste frontiera, în trafic internaţional de frontiera, dacă acordurile bilaterale permit aceasta. În acest caz licentele vor fi acordate în condiţiile executării transporturilor publice internaţionale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.

ART. 19

Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea de autorizare.

ART. 20

(1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de asteptare a clienţilor, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de asteptare a clienţilor poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei publice locale poate institui o taxa generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de asteptare a clienţilor, taxiurile pot stationa numai în locurile permise pentru autovehicule.

ART. 21

(1) Orice persoana are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia Liber, stationar sau în mişcare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mişcare în poziţia Liber se poate realiza de către client semnalizand vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator este deţinător de licenta de execuţie.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulaţia este restrictionata, fără a afecta siguranta celorlalţi participanţi la trafic.

ART. 22

Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).

ART. 23

(1) Timpul în care se desfăşoară o cursa este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizarii acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la poziţia Liber la poziţia Ocupat.

(3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu trecerea de la poziţia Ocupat la poziţia Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziţia Plata.

(4) Dacă taxiul nu se deplaseaza de la trecerea în poziţia Ocupat, aparatul de taxat va trebui sa înceapă înregistrarea în regim de stationare la dispoziţia clientului, după afişarea tarifului de pornire.

ART. 24

În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului.

SECŢIUNEA a 3-a

Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului

ART. 25

(1) Transportul de persoane în regim de închiriere se executa de către operatorii de transport în condiţiile existenţei licenţei de transport şi a licenţelor de execuţie pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul autoturismului pus la dispoziţie fără sofer, costurile realizate cu carburanţii, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt în sarcina clientului.

(3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie sa existe: licenta de execuţie pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plata a întregului transport, contractul încheiat între operator şi client, asigurarea pentru vehicul şi pentru client, precum şi certificatul de înmatriculare cu talonul având inspecţia periodică valabilă.

(4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie sa aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie.

(5) Autoturismele trebuie sa aibă la vedere, pe parbriz şi pe luneta, câte un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de către agenţia Autorităţii Rutiere Romane o data cu acordarea licenţei de execuţie pentru vehicul.

(6) Operatorul este obligat sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport.

SECŢIUNEA a 4-a

Atestarea profesională a taximetristilor

ART. 26

(1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a) sa aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani;

b) sa detina certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;

c) sa facă dovada ca este angajat al operatorului de transport care deţine taxiul pe care îl conduce sau ca este proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent;

d) sa fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.

(2) Certificatul de atestare se eliberează de către agenţia Autorităţii Rutiere Romane pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grila.

(3) Pentru a susţine testul-grila conducătorul auto trebuie sa prezinte la agenţia Autorităţii Rutiere Romane următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durata de maximum 3 luni;

b) dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Romane a taxei privind testarea şi costul certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

(4) Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, se considera promovat în cazul obţinerii a cel puţin 70% din punctajul maxim.

(5) În caz de nepromovare a testului-grila, conducătorul auto are dreptul la o noua testare după maximum 15 zile, în condiţiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).

(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o noua testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

ART. 27

(1) Condiţiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale, necesar practicării activităţii de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(2) Pregătirea profesională va fi asigurata, de regula, în judeţul respectiv, printr-o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto, autorizata pe baza unei programe de şcolarizare, aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanti vor prezenta următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) cazierul judiciar;

d) copie de pe cartea de munca, dacă exista;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada ca este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinta eliberata de Serviciul Poliţiei Rutiere, din care sa rezulte ca în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a fost implicat în accidente rutiere;

h) dovada plăţii taxei de şcolarizare, a taxei privind testul-grila şi a costului certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

ART. 28

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani şi poate fi prelungit pentru încă 3 ani.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuala gratuita şi susţinerea testului-grila o data la 2 ani la agenţia Autorităţii Rutiere Romane, precum şi cu dovada ca taximetristul este apt din punct de vedere medical şi psihologic.

(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutiera Romana - sediul central. Contestaţia se rezolva în maximum 15 zile.

(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil şi în alt judeţ, cu condiţia preluării evidentei şi vizarii atestatului de către agenţia Autorităţii Rutiere Romane din judeţul unde va activa taximetristul.

ART. 29

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se retine de către organele de control în drept dacă se constata ca transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcţiune sau cu aparat de taxat şi/sau statie radio de emisie-recepţie a căror provenienta legală nu poate fi justificată, precum şi în alte cazuri stabilite de prezenta lege.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat reţinerea, se depune la agenţia Autorităţii Rutiere Romane, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la reţinere.

(3) Impotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face contestaţie la Autoritatea Rutiera Romana - sediul central, care va soluţiona cazul în maximum 30 de zile de la data depunerii contestaţiei. În cazul menţinerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instanţei de judecata, potrivit legii.

(4) Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplica şi certificatului de atestare a pregătirii profesionale.

CAP. 3 Autovehiculele taxi

ART. 30

(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Roman ca taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model şi verificate de Biroul Roman de Metrologie Legală, în stare de funcţionare, şi avizate conform prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;

b) sunt dotate legal cu staţii radio de emisie-recepţie şi alarma sofer, în stare de funcţionare; dotarea cu staţii radio de emisie-recepţie este opţională pentru taximetristii independenţi care deţin autorizaţii taxi sezoniere;

c) sunt dotate cu lampa taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de către Registrul Auto Roman;

d) aparatul de taxat intra în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie dotat cu portiere de acces şi evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, precum şi cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mana şi nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afară conducatorului auto.

(3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorca, trebuie sa fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

ART. 31

(1) Taxiul trebuie sa ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi dotări, vizibile de la distanta, informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cat şi organelor de control şi supraveghere autorizate.

(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe părţile laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(3) În cazul taxiurilor cu autorizaţie taxi permanenta, cel puţin deasupra benzii duble tip sah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor.

(4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detasabil, care sa reprezinte numărul de autorizaţie taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administraţiei publice a localităţii de autorizare, data expirării acesteia, precum şi localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detasabil şi al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se monteaza şi se demonteaza de către o persoana desemnată de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se aplica pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi.

(5) Dotarea exterioară a taxiului consta într-o lampa taxi, de culoare galbena, cu înscrisul TAXI pe fata şi spate, aprinsa permanent în timpul programului de lucru şi care conţine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificatie, vazute din fata, este următoarea:

a) în stanga, o lampa de culoare roşie care, atunci când este aprinsa, indica poziţia Ocupat a taxiului, respectiv exista comanda client şi prestaţia se tarifeaza;

b) în dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci când este aprinsa, indica poziţia Liber a taxiului, respectiv nu exista comanda client.

(6) În cazul taxiurilor aparţinând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionata încât pe părţile laterale ale lampii taxi sa se poată înscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveste.

(7) Modelul lampii taxi va fi omologat de Registrul Auto Roman.

ART. 32

Indicaţiile lampii taxi trebuie sa aibă corespondent, vizibil pentru client, în afisajul client al aparatului de taxat.

ART. 33

Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) poziţia Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În aceasta poziţie vor fi şterse şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călătorii de pe afisajul client;

b) poziţia Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi;

c) poziţia Plata - la trecerea în aceasta poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie plătită de client. Din poziţia Plata nu se poate trece în poziţia Ocupat sau Liber decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d) poziţia Măsurare - se aplica în sistemul dublu de tarifare distanta-timp, în care cantităţile măsurate parcurse se afişează.

ART. 34

În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din funcţiune. În poziţia Privat lampa taxi va fi scoasa de pe cupola.

ART. 35

(1) Taxiul trebuie sa aibă afişate pe portierele din fata valoarea tarifelor pe kilometru şi pe ora şi tariful de pornire, astfel încât acestea sa fie vizibile de la 5 metri.

(2) Taxiul trebuie sa aibă afişat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducatorului auto.

ART. 36

(1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă statia radio de emisie-recepţie, un dispozitiv GPS de monitorizare şi apel.

(2) Un taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despartitor între conducătorul auto şi clienţi, climatizator, cititor de carduri, precum şi altele.

ART. 37

(1) Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv:

a) administraţia publica locală;

b) organele fiscale locale şi judeţene;

c) organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutiera Romana;

e) Biroul Roman de Metrologie Legală;

f) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane;

g) Registrul Auto Roman;

h) Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin. (1), numai împreună cu poliţia rutiera.

(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele:

a) controlul existenţei şi valabilităţii exemplarului de serviciu al autorizaţiei la bordul taxiului;

b) controlul functionarii aparatului de taxat şi al integrităţii sigiliilor;

c) controlul corespondentei dintre indicaţiile furnizate în exterior de lampa taxi şi indicaţiile şi înregistrările aparatului de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora;

e) când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnica sau ultimul bon client;

f) dacă clienţii primesc bonul client şi dacă conţinutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g) preluarea spre analiza şi control a datelor din memoria fiscală.

(4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (1), în timpul deplasarii taxiului în poziţia Ocupat, se efectuează, de regula, în cazul de flagrant.

CAP. 4 Aparatul de taxat

ART. 38

Aparatul de taxat trebuie sa îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

ART. 39

Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele funcţii:

a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;

b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectarii dispozitivelor de imprimare şi afisaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lampii taxi;

c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnica;

d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vara la ora de iarna şi invers sau variatii mai mari de ±10 minute.

ART. 40

Aparatul de taxat trebuie sa se blocheze automat în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi în următoarele condiţii:

a) nu este conectat sistemul de imprimare, afisajul client sau lampa taxi;

b) capacitatea de inmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;

c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnica se incearca tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnica pentru perioada respectiva;

d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnica nu se emite automat rola jurnal ce va conţine copiile bonurilor client din ziua respectiva.

ART. 41

Condiţiile minimale tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească în funcţionarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele condiţii:

a) sa furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioada mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;

b) sa asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;

c) sa asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcţionare a memoriei electronice fiscale şi a funcţiilor asociate;

d) sa asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;

e) sa asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua tarife, tarif de zi şi tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00;

f) sa asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vara şi a orei de iarna, precum şi a anilor bisecti;

g) sa asigure ca viteza de comutare limita sa fie de 10 km pe ora;

h) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client şi sa stearga automat aceste date o data cu trecerea din poziţia Plata;

i) sa tipareasca raportul soferului, raportul fiscal de închidere zilnica, raportul memoriei fiscale sau sa permită citirea înregistrărilor din memoria electronica fiscală prin intermediul cheii electronice;

j) sa introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi următoarele date:

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi;

- numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;

- setul de tarife de lucru şi modificările lor;

- coeficientul aparatului de taxat K;

- numărul şi data fiecărui raport de închidere zilnica, care va cuprinde minimum următoarele informaţii: parcursul total (km), parcursul total cu călători (km), valoarea totală încasată, valoarea T.V.A., numărul fiecărei curse efectuate;

- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;

- numărul de înmatriculare a vehiculului;

- data, ora şi minutul introducerii în exploatare;

- componentele antetului;

k) sa funcţioneze normal la temperaturi cuprinse între -30°C şi +55°C.

ART. 42

Bonul client trebuie sa conţină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi următoarele elemente:

- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;

- numărul bonului client, data şi ora;

- codul fiscal al operatorului de transport;

- numărul cursei;

- numele taximetristului;

- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi şi numărul autorizaţiei taxi;

- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;

- tariful de pornire;

- tariful pe kilometru parcurs;

- distanta parcursă şi valoarea;

- tariful pe ora/minut de stationare;

- durata stationarii şi valoarea;

- tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- durata prestaţiei pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

- costul total al serviciului;

- valoarea şi cota T.V.A. aferente.

ART. 43

Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din funcţiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.

ART. 44

(1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează o data cu aparatul dotarea tehnica şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi se pot obţine informaţiile conţinute în memoria electronica fiscală.

(2) Perioada de garanţie este de minimum un an.

ART. 45

(1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum şi introducerea programului privind modul de tarifare şi tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.

(2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legală, prin reprezentantul sau autorizat, verifica şi testeaza aparatul de taxat şi aplica sigiliul de protecţie şi sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazie cu care eliberează buletinul metrologic.

(3) Unitatea service autorizata instaleaza aparatele de taxat pe taxi, introduce, testeaza şi verifica programele de lucru necesare. În caz de intervenţie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa înlăture şi sa aplice sigiliul de protecţie.

ART. 46

În situaţia functionarii taxiului cu mai mulţi soferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de acesta.

CAP. 5 Tarife privind transportul în regim de taxi

ART. 47

Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalităţi:

a) în funcţie de distanta parcursă;

b) în funcţie de timpul cronometrat consumat;

c) în funcţie de distanta şi timpul realizate pe cursa în cazul unor transporturi de bunuri.

ART. 48

Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regula, din următoarele elemente:

1. În cazul transportului de persoane:

a) tariful de pornire;

b) costul total privind distanta parcursă, calculat automat în funcţie de tariful pe kilometru programat;

c) costul total privind timpul consumat în stationari la dispoziţia clientului, la care se adauga timpul consumat în parcurgerea unor distanţe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/ora, calculat automat în funcţie de tariful pe timp programat.

2. În cazul transportului de bunuri sunt posibile doua variante:

a) aplicabilă, de regula, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimenteaza, dacă este cazul, cu costul privind prestaţia efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de încărcare/descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetristi prin tastarea numerică programabila existenta, în funcţie de tariful pentru încărcare/descărcare stabilit, şi se adauga prin actionarea tastaturii respective;

b) aplicabilă optional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maxima autorizata depăşeşte o tona, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanta-timp, simultan, la al cărui cost se suplimenteaza costul total privind prestaţia efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare/descărcare, dacă este cazul, calculată conform prevederilor lit. a).

ART. 49

Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt următoarele:

a) tariful pe distanta, lei/km, şi tariful pe timp, lei/ora, se stabilesc în funcţie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama şi de nivelul confortului oferit;

b) costul transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cat acestea nu depăşesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;

c) nivelul tarifelor excesive şi de ruinare, asa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurentei nr. 21/1996, pe distanta şi timp, stabilite prin hotărâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociaţiilor definite la art. 54;

d) pentru circulaţia în afară localităţii autorizate, tariful pe distanta poate fi cu maximum 80% mai mare decât tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizează taxiul pe parcursul de întoarcere;

e) în cazul localităţilor mari şi foarte mari şi în mod special al celor în componenta cărora intra şi suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferenţiate între zonele centrale şi zonele de margine;

f) în stabilirea tarifului pe distanta şi tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de următoarea relatie: raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei/h, şi tariful pe distanta, exprimat în lei/km, trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimată în km/h;

g) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în funcţie de distanta, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziţia Ocupat afişarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, următoarea având loc după parcurgerea unei distanţe iniţiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie sa aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distanta ulterioara;

h) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în funcţie de timp, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziţia Ocupat afişarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc după o perioada iniţială insumand 72 de secunde stationare sau circulaţie sub viteza de comutare. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie sa aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;

i) în stabilirea distantelor şi timpilor prevăzuţi la lit. g) şi h) trebuie respectata următoarea relatie: raportul dintre distanta iniţială şi distanta ulterioara trebuie sa fie egal cu raportul dintre timpul iniţial şi timpul ulterior;

j) în cazul tarifarii duble simultane, în poziţia Măsurare, aplicând tariful pe ora şi tariful pe kilometru în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestaţiei creste simultan pe baza distantei parcurse şi a timpului consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din poziţia de operare Liber în poziţia Ocupat şi pana în momentul revenirii în poziţia iniţială Liber. Tarifarea dubla se poate aplica, de regula, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în stationare la dispoziţia clientului este cel puţin de doua ori mai mare decât timpul în circulaţie;

k) tariful de pornire nu poate depăşi valoric tariful pe kilometru aplicat;

l) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operaţiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, şi operaţiunile de manipulare a bunurilor de către taximetristi sau de către manipulanti, angajaţi ai operatorului de transport. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie sa aibă un tarif prestabilit pe operaţiune, iar tariful pentru operaţiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul cost al încărcării/descărcării şi manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajaţii operatorului de transport, se regaseste în bonul client pe care acesta îl plăteşte la închiderea prestaţiei;

m) comutarea înregistrării costului pe distanta în înregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la trecerea de la viteza de circulaţie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulaţie, după caz.

ART. 50

Dacă în derularea cursei, conform indicaţiilor afisajului client, se constata încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afişate de aparatul de taxat.

ART. 51

Corectarea indicaţiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum ±3 minute, cumulat la nivelul unei luni.

CAP. 6 Obligaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului cu privire la desfăşurarea operaţiunii de transport în regim de taxi

ART. 52

În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranta, calitate şi legalitate, operatorul de transport, taximetristul şi clientul trebuie sa respecte următoarele obligaţii:

A. Obligaţiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz:

a) sa asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranta şi calitate;

b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având însemnele de identificare proprii;

c) sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi corespund Standardului ocupational al taximetristului;

d) sa asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizarii poziţiei taxiurilor în activitate;

e) sa asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;

f) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau a sa personală;

g) sa anunţe autoritatea de poliţie, fiscală, de metrologie şi agenţia service de care depinde, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-recepţie de pe taxi;

h) sa înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legatura cu întreruperea contractului individual de munca sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i) sa prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodică.

B. Obligaţiile taximetristului:

a) sa aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

b) sa respecte solicitarile legale ale clientului;

c) sa oprească pe traseu, la semnul clientului, când se afla în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit aceasta manevra;

d) sa elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va incasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

e) sa nu pretindă ca plata pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

f) sa nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infractional sau alte acte antisociale;

g) sa anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

h) sa asigure protecţie clientului cat timp acesta se găseşte în taxi;

i) sa transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

j) sa nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

k) în cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

l) sa prezinte informaţiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

m) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

n) sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuala;

o) sa nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

p) sa nu transporte clienţi pe bancheta din fata decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;

r) sa nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectiva;

s) sa poată prezenta la control, în timpul activităţii, următoarele documente:

- permisul de conducere;

- certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

- autorizaţia taxi;

- licenta de execuţie pentru vehicul;

- certificatul de înmatriculare cu inspecţia periodică valabilă;

- asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora;

t) sa poarte obligatoriu centura de siguranta când circula fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional.

C. Obligaţiile clientului:

a) sa solicite, sa preia şi sa păstreze bonul client la coborârea din taxi;

b) sa nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

c) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;

d) sa nu oblige sau sa nu impună, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturi prevăzute la lit. B.f);

e) sa acorde sprijin taximetristului în cazul agresarii acestuia în timpul efectuării transportului şi sa anunţe imediat organele de poliţie în legatura cu aceste evenimente;

f) sa sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeteana a Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, după caz, în legatura cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;

g) sa nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă exista loc disponibil pe bancheta din spate.

ART. 53

În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenţie rapida vor acţiona în regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta.

ART. 54

(1) Reprezentarea şi protecţia intereselor profesionale ale operatorilor de transport şi ale taximetristilor independenţi se realizează prin camerele taximetristilor şi asociaţiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, denumite asociaţii în prezenta lege.

(2) Asociaţiile asigura reprezentarea intereselor profesionale ale taximetristilor în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internaţionale.

(3) Asociaţiile participa, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere.

(4) Asociaţiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, Standardul ocupational al taximetristului, pe baza căruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de buna practica a profesiei respective.

CAP. 7 Sancţiuni şi contravenţii

ART. 55

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

- nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) şi s) şi ale art. 67 alin. (1);

- nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 şi 35;

b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

- nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) şi c);

- nerespectarea prevederilor art. 43, mai puţin cele privitoare la eliberarea bonului client, şi ale art. 52 lit. B.o) şi r);

- nerespectarea prevederilor art. 45;

c) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:

- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) şi e);

- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);

- nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 49;

d) cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (1).

ART. 56

(1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 se dispune şi suspendarea sau anularea autorizaţiei taxi în următoarele situaţii:

a) suspendarea autorizaţiei taxi pentru o perioada cuprinsă între 1-3 luni în următoarele cazuri:

- când una dintre condiţiile acordării autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită;

- când perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;

- la a doua sancţiune privind încălcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);

b) anularea autorizaţiei taxi în următoarele cazuri:

- când se anulează licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de execuţie pe vehicul, din cauze imputabile;

- la a treia suspendare a autorizaţiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;

- când se constata ca taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-recepţie a căror provenienta legală nu poate fi dovedită;

- când organele fiscale autorizate constata abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;

- în cazul implicarii taxiului în acţiuni prevăzute la art. 52 lit. B.f).

(2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demonteaza de pe acesta de persoana desemnată de administraţia publica locală, o data cu aplicarea sancţiunii de suspendare sau anulare a autorizaţiei taxi, şi nu va fi remontat decât în cazul ridicării sancţiunii respective.

ART. 57

Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ART. 58

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1).

CAP. 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 59

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, pana la data de 1 ianuarie 2004 toţi operatorii de transport în regim de taxi şi taximetristii independenţi vor finaliza dotarea şi pregătirea taxiurilor în vederea autorizării, conform prevederilor art. 30 alin. (1) şi art. 31.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu reprezentanţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, precum şi ai asociaţiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare esalonata trimestrial, pana la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, l
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one