Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Taximetrist in Timisoara

 
 

Noua Lege nr. 265 din 6 August 2007

EMITENT:
PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007

Data intrarii in vigoare : 06/08/2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ART. I

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

"Art. 1^1. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afişaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv, indicaţii privind preţul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi, în mod continuu, poziţia de funcţionare în care este taximetrul în acel moment, precum şi tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat cu funcţii metrologice şi fiscale, compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează şi afişează preţul de plată, emite un bon client la sfârşitul cursei şi memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită şi alte documente, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor prezentei legi;

c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz;

d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii;

e) autorizaţie taxi - copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

f) bon client - bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează şi clientul execută plata prestaţiei respective;

g) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;

h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile prezentei legi;

i) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;

j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist;

k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat şi a transportatorului autorizat, care este deţinătorul legal al autorizaţiei taxi pentru autovehiculul deţinut în condiţiile prezentei legi şi pe care este montat aparatul respectiv;

l) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia <> sau <> a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;

m) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat corespunzător de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia <>;

n) memorie electronică fiscală - componentă a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului, conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate;

o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date de natură nefiscală, corespunzătoare activităţii unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;

p) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcţionează în carcasă separată, şi pe memoria electronică fiscală, în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la memoria electronică fiscală;

q) sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate;

s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanţă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării şi staţionării, calculează distanţa parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanţă, calculează şi afişează preţul de plată pentru o călătorie, pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afişarea acestuia pe afişajul client în timpul desfăşurării cursei;

u) taximetrist - conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

v) transportator - persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere;

w) transportator autorizat - transportator care deţine autorizaţie de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile prezentei legi;

x) tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare <> în poziţia de operare <> şi care este egal cu tariful de distanţă (lei/km);

y) tarif de staţionare - tarif orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare;

z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staţionat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;

ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere;

ad) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe:

a) promovarea concurenţei între transportatorii autorizaţi în condiţiile atribuirii gestiunii serviciilor;

b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor transportatorilor autorizaţi şi a accesului lor, transparent şi nediscriminatoriu, la piaţa transportului public local;

c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere;

d) necesitatea înfiinţării serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu din localităţile respective;

e) realizarea regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor respective, cu consultarea asociaţiilor reprezentative din domeniu;

f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, precum şi prevederile regulamentelor de organizare şi de executare a serviciilor respective;

g) deplasarea persoanelor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă;

h) asigurarea mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora;

i) asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveşte tariful de transport;

j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populaţie pe raza administrativ-teritorială a localităţilor respective, precum şi între acestea şi alte localităţi, în condiţiile prezentei legi;

k) asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum şi prin continuitatea serviciilor respective;

l) corelarea dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;

m) consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizaţi, a dispeceratelor taxi şi a taximetriştilor, precum şi a asociaţiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective;

n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;

o) respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, precum şi în activităţile conexe acestora, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară."

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, şi realizat în condiţiile prezentei legi.

(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral şi realizat în condiţiile prezentei legi.

(3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

(4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deţinut, în condiţiile alin. (3), de către acesta sau de către soţul/soţia acestuia, după caz.

(5) Transportatorul autorizat, asociaţie familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deţinute în condiţiile alin. (3) de către membrii asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deţinători ai unui atestat de pregătire profesională.

(6) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport în regim de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract.

(7) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract."

6. Articolele 5 şi 6 se abrogă.

7. Titlul secţiunii 1 a capitolului II va avea următorul cuprins:

"SECŢIUNEA 1

Autorizarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere"

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizaţi."

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii."

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii sau primăriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit de prezenta lege;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

(2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare.

(3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective."

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Autorizaţia de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă şi conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.

(2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(3) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizaţiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.

(5) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3), pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie conformă, după caz, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, care îndeplineşte criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) cu cel puţin acelaşi punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut la data atribuirii autorizaţiei taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost înstrăinat;

d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte.

(6) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi sau copie conformă, precum şi ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol şi alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului."

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:

a) autorizaţia de transport;

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă <> (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;

d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;

e) declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

(2) Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucureşti.

(3) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea.

(4) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, copia conformă, numită autorizaţie taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine.

(5) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3) şi sunt îndeplinite toate cerinţele prezentei legi privind prima atribuire.

(6) Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta.

(7) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi vor conţine obligatoriu următoarele înscrisuri:

a) localitatea de autorizare;

b) tipul transportului, respectiv:

1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi;

2. RENT CAR - pentru transportul în regim de închiriere;

c) termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;

d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevăzut la art. 10 alin. (3);

e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz.

(8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizaţiilor taxi şi al altor tipuri de copii conforme."

13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport se găseşte obligatoriu la bordul autovehiculului şi este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;

b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale;

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;

f) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;

g) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu staţie radio emisie-recepţie şi este arondat unui dispecerat taxi;

h) alte documente stabilite prin prezenta lege.

(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme a autorizaţiei de transport, după caz, comunicându-se imediat această măsură către persoana desemnată de către reprezentantul autorităţii care realizează controlul, până când se face dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective.

(3) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele.

(4) Autorizaţia taxi sau copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în procedura de atribuire prevăzută de prezenta lege."

14. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

"Art. 12^1. - (1) Certificatul de agreare se eliberează, la cerere, pentru autovehiculele taxi de către R.A.R., prin reprezentanţele sale, pentru o perioadă de 10 ani şi este valabil prin vizarea anuală a certificatului de agreare, cu ocazia realizării inspecţiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Viza anuală a certificatului de agreare se acordă la staţiile de inspecţie tehnică din structura reprezentanţelor R.A.R., pe baza reglementărilor existente, la care se adaugă normele privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse la obţinerea certificatului de agreare.

(3) În cazul deţinerii autovehiculului în temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obţinut îşi menţine valabilitatea şi în cazul în care utilizatorul devine proprietar, cu modificările care se impun conform prevederilor legale."

15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor de distanţă maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

c) programele de lucru obligatorii în funcţie de fluctuaţia cerinţelor de transport zilnice;

d) asigurarea continuităţii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi şi în regim de închiriere;

f) locurile de aşteptare a clienţilor sau de staţionare a taxiurilor;

g) obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor privind desfăşurarea serviciului de transport;

h) controlul activităţii autovehiculelor pe traseu;

i) taxele şi impozitele locale ce se impun;

j) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;

k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere."

16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, după caz.

(2) Autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani, după următoarele criterii minimale:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, după caz, asigurând echilibrul care se impune între acestea;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. j);

c) gradul de poluare;

d) cererea şi oferta permanente;

e) gradul de aglomeraţie în trafic;

f) promovarea tipurilor de transport mai puţin poluante.

(3) Numărul maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili şi pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum şi în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative.

(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) şi/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare. Dacă prin studiul realizat de autoritatea locală s-a stabilit un număr maxim de autorizaţii taxi necesare prin care se depăşeşte raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative.

(5) După procedura de atribuire a numărului maxim de autorizaţii taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizaţie taxi decât în condiţia disponibilizării unora dintre cele existente sau în cazul măririi numărului de autorizaţii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).

(6) Dacă numărul autorizaţiilor taxi emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi depăşeşte numărul maxim de autorizaţii taxi stabilite în condiţiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu va mai atribui nicio autorizaţie taxi până la micşorarea numărului acestor autorizaţii, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numărul maxim stabilit."

17. După articolul 14 se introduc trei noi articole, articolele 14^1-14^3, cu următorul cuprins:

"Art. 14^1. - (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deţinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi sau a unor copii conforme, obţinute, după caz, în condiţiile prezentei legi.

(2) Drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât în cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, în condiţiile prezentei legi, autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat.

(5) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi sau copiile conforme emise de aceeaşi autoritate de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultaţi, care au obţinut autorizaţie de transport în condiţiile prezentei legi.

(6) Numărul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

(7) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, iniţiale, vor fi cesionate corespunzător noilor operatori prevăzuţi la alin. (5), cu respectarea prevederilor alin. (6).

(8) În cazul în care un transportator autorizat, persoană fizică autorizată, deţinător al unei autorizaţii taxi sau al unei copii conforme, doreşte să se transforme într-un transportator autorizat, asociaţie familială autorizată, cu acelaşi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzător autorizaţia transportatorului nou-înfiinţat, respectându-se prevederile prezentei legi.

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător şi în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).

Art. 14^2. - (1) Serviciul de transport în regim de taxi şi serviciul de transport în regim de închiriere se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum şi pe baza numărului de autorizaţii taxi sau de copii conforme, după caz, obţinute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) şi (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.

(2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condiţiile în care se desfăşoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deţinute şi utilizate conform prevederilor prezentei legi.

(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deţinut este autorizaţia taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport, după caz, eliberată pentru aceasta, în condiţiile prezentei legi.

(4) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se atribuie în executare transportatorilor autorizaţi, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:

a) procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, şi a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizaţi câştigători;

b) eliberarea autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11;

c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite şi eliberate.

(5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.

(6) Criteriile de departajare vor fi:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;

d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;

e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate;

f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.

(7) Elementele prevăzute la alin. (6) lit. c), e) şi h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.

(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative existente.

(9) Când un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi sau la alte copii conforme, când acestea se retrag sau când se majorează numărul lor în condiţiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5).

(10) În lista de aşteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată.

(11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi sau al transportului de persoane în regim de închiriere, numărul de copii conforme atribuite poate fi limitat, după caz, în condiţii similare celor prevăzute la art. 14, dacă aşa se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 14^3. - (1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective.

(2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele situaţii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) la cerere.

(3) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.

(4) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;

c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;

e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

f) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere;

g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;

h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 9 alin. (3).

(5) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:

a) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) şi la art. 14^3 alin. (1);

b) a fost obţinută pe baza unor documente false;

c) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive;

d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reţinută;

g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;

h) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită;

i) la cerere.

(6) Contestarea măsurii de retragere a autorizaţiei de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 56^1 alin. (3)."

18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condiţiile prezentei legi.

(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii următoarei documentaţii:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului;

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;

d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.

(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare.

(4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeaşi localitate de autorizare.

(5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii.

(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate, cu excepţia localităţilor unde s-au atribuit mai puţin de 100 de autorizaţii taxi, unde serviciul este opţional.

(7) În cazurile exceptate prevăzute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienţi. Aceste taxiuri vor avea afişat în exterior numărul de telefon sau alte modalităţi de apelare.

(8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină prevederi privind obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, precum şi tarifele de distanţă convenite a fi utilizate.

(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.

(10) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii."

19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în registrul de evidenţă a acestora;

d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor localităţi;

e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor tarife destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei;

g) la cerere."

20. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:

a) permanent, în interiorul localităţii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei;

c) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi de peste frontieră, la cererea expresă a clientului şi cu acordul taximetristului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei."

21. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare a clienţilor, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru autovehicule.

(4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri şi pe drumurile publice cu restricţii privind oprirea, cu excepţia locurilor periculoase, cu condiţia să nu fie perturbată circulaţia prin această manevră.

(5) Taxiurile pot circula în localităţi pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulaţia acestora.

(6) În locurile de aşteptare, taxiurile pot fi angajate de către clienţi după principiul < >.

(7) Se interzice staţionarea taxiurilor în locurile de aşteptare a clienţilor situate în altă localitate decât localitatea de autorizare care a emis autorizaţiile taxi ale acestora.

(8) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să deţină poziţia de monopol într-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public."

22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia <>, staţionar sau în mişcare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mişcare în poziţia <> se poate realiza de către client semnalizând vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulaţia este restricţionată, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanţi la trafic."

23. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1^1 lit. h)."

24. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Timpul în care se desfăşoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizării acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la poziţia <> la poziţia <>.

(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu trecerea de la poziţia <> la poziţia <>, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziţia <>.

(4) Chiar dacă taxiul nu se deplasează, după trecerea în poziţia <>, taximetrul afişează tariful de pornire şi începe înregistrarea duratei staţionării la dispoziţia clientului după tariful orar."

25. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat.

(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract.

(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la registrul comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta.

(4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.

(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului.

(6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezenţa documentelor menţionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) şi e);

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat;

c) contractul încheiat între transportatorul autorizat şi client;

d) documentele stabilite conform legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră.

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezenţa următoarelor documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;

b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului.

(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute, se aplică prevederile art. 12.

(9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.

(10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe colţul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat în condiţiile art. 11 alin. (6) şi (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme.

(11) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului."

26. Titlul secţiunii a 4-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

"SECŢIUNEA a 4-a

Atestarea profesională a conducătorului auto"

27. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;

b) să deţină certificat de atestare profesională valabil;

c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.

(2) Certificatul de atestare se eliberează de agenţia Autorităţii Rutiere Române - ARR pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă.

(3) Pentru a susţine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenţia Autorităţii Rutiere Române - ARR următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, cu o durată maximă de până la 3 luni;

b) dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române - ARR a taxei privind testarea.

(4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se consideră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 70% din punctajul maxim.

(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condiţiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).

(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională."

28. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Condiţiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională, necesar practicării activităţii de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, ţinând cont şi de prevederile prezentei legi.

(2) Pregătirea profesională a conducătorilor auto va fi asigurată în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz, printr-o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto autorizată, pe baza unei programe de şcolarizare, aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanţi vor prezenta următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) cazierul judiciar;

d) copie de pe carnetul de muncă, dacă există;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor."

29. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susţinerii testului-grilă, în condiţiile prevederilor art. 26 alin. (4).

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător.

(3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României."

30. Articolul 29 se abrogă.

31. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Pentru transportul de persoane sau tr
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one